Σκοποί

Οι κυριότεροι σκοποί του ΣΕΔΕΑΚ είναι:

- Να προάγει και να εξυψώνει το επάγγελμα, τη φήμη και τα καλώς νοούμενα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών

- Να προστατεύει το θεσμό των ερευνών αγροάς και δημοσκοπήσεων

- Να προσφέρει οργανωτικό και διαρθρωτικό σχήμα στα μέλη του