Προφίλ

Το περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις καθίσταται ολοένα και πολυπλοκότερο για τον επιχειρηματία ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αρνητική για την επιχείρηση του κατάσταση με συλλογή πληροφοριών μέσω των ερευνών αγοράς. Η έρευνα αγοράς παρέχει σε μια επιχείρηση την ευκαιρία να επιτύχει με βέλτιστο τρόπο την προσαρμογή της στις δυναμικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Δεν είναι μόνο ο επιχειρηματίας που χρειάζεται πληροφορίες. Είναι και οι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς γιατί όλοι τους λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς. Η δημοσκόπηση μετρά τις απόψεις μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων όπως για παράδειγμα των καταναλωτών και ψηφοφόρων κατά τον χρόνο διεξαγωγής της. Οι έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια μεθοδολογία. 

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια άρχισε να εκτιμάται η συμβολή των ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. Έτσι μια ομάδα ατόμων που είχαν ενεργό συμμετοχή στους τομείς αυτούς ίδρυσαν τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ) για προστασία των συμφερόντων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδίων. Το 1997 ιδρύθηκε ο ΣΕΔΕΑΚ κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με κύριο στόχο τη προαγωγή των ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων σε επιστημονική βάση και με βάση διεθνών κανόνων και κωδικών συμπεριφοράς όπως του ESOMAR. Συγκεκριμένα ο κύριος σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος είναι να προσφέρει οργανωτικό και διαρθρωτικό σχήμα για τα μέλη του, να προάγει και να εξυψώσει το επάγγελμα των μελών του, να προστατεύει την επαγγελματική τους φήμη και τα καλώς νοούμενα επαγγελματικά τους συμφέροντα και να προστατεύει και προάγει τον θεσμό των ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. 

Κατά την βραχύχρονη πορεία του τα μέλη του Συνδέσμου ξεπέρασαν αρκετά εμπόδια. Τώρα τα μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν αθέμιτο συναγωνισμό από σεβαστό αριθμό μη επαγγελματιών που λειτουργούν χωρίς κανόνες και κώδικες. Δυστυχώς μάλιστα δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες έρχονται πολλές φορές να ενισχύσουν αυτή την κατάσταση παραχωρώντας διεξαγωγή ερευνών χωρίς προσφορά σε μη μέλη του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου και έτσι δίδεται η ευκαιρία σ΄όλα να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδρίες του Δ.Σ. Τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία για μια διετία.
Η αξιοπιστία μιας έρευνας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και στις περισσότερες φορές σημασία έχει ποιος διεξάγει και με ποιους κανόνες διεξάγεται μια έρευνα αγοράς ή μια δημοσκόπηση. Σε μια δημοσκόπηση αν ακολουθείται η αρμόζουσα για την περίπτωση επιστημονική μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της δεν αλλοιώνονται για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων δεν μπορεί να είναι παραπλανητική. Στα αποτελέσματα μιας έρευνας ή μιας δημοσκόπησης σύμφωνα με τη στατιστική θεωρία επιτρέπεται σφάλμα κάποιου μεγέθους 

Τα μέλη μας ακολουθούν τους κανόνες του ESOMAR που παρέχουν εγγύηση για ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μέσα στα αποδεκτά επιστημονικά πλαίσια. 

Τα Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις έρευνες αγοράς όσο και τις δημοσκοπήσεις και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων στα πεδία αυτά. Διαθέτουν το επιστημονικό προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό και είναι σε θέση να διεξάγουν οποιαδήποτε έρευνα σύμφωνα με τις αποδεκτές μεθόδους και επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία. Συνεργάζονται με ξένους οίκους ή ανήκουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα ερευνών για έρευνες και δημοσκοπήσεις τόσο στη Κύπρο όσο και εξωτερικό. Η ποιότητα των ερευνών που διεξάγουν είναι διεθνών προδιαγραφών. 

Ο Σύνδεσμος προσβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τα μέλη του μέσα από μια δίκαιη κατανομή των αναγκών της αγοράς και του δημοσίου στο τομέα δραστηριοτήτων τους βασισμένη στην αξιοπιστία που διαθέτουν. 

Τα μέλη του Συνδέσμου δίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου με ποιοτική προσφορά υπηρεσιών και αναμένουν περισσότερη εκτίμηση των αναγκών των επιχειρήσεων στους τομείς των ερευνών αγοράς που θα τις βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη τους και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά από τον ανταγωνισμό και από άλλους ανασταλτικούς παράγοντες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.