Μέλη‎ > ‎

Κριτήρια Εγγραφής

Ως πλήρη μέλη του ΣΕΔΕΑΚ μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 
 1. Έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών. 
 2. Λειτουργούν κατά κύριο επάγγελμα ως επιχειρήσεις Ερευνών Αγοράς και υπάρχει σχετική πρόνοια στο Ιδρυτικό τους Έγγραφο. 
 3. Λειτουργούν ως επιχειρήσεις Ερευνών Αγοράς κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 
 4. Εργοδοτούν στη βάση συνεχούς απασχόλησης ένα, τουλάχιστον, άτομο με τριετή τουλάχιστον πείρα στον τομέα των ερευνών αγοράς είτε σε εταιρεία ερευνών αγοράς είτε στο τμήμα ερευνών αγοράστριας εταιρείας υπηρεσιών ερευνών αγοράς. 
 5. Ένα τουλάχιστον στέλεχος της επιχείρησης είναι μέλος της ESOMAR. 
 6. Μπορούν να αποδείξουν ότι παρέχουν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ερευνητικές υπηρεσίες: 
  • Ποσοτική έρευνα 
  • Ποιοτική έρευνα 
  • Retail Audits 
  • Consumer Panel 
  • Media Monitoring 
 7. Μπορούν να αποδείξουν ότι τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια σε συνεχή βάση

Διαδικασία εισδοχής 
 1. Υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΕΑΚ σχετικής αίτησης υπογεγραμμένης από διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης. 
 2. Εξέταση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΕΑΚ και απάντηση περί της εγγραφής ή μη του αιτητή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Υποχρεώσεις Μελών 
 1. Υποβολή βεβαίωσης κάθε χρόνο από το Μέλος ότι όλα τα κριτήρια εγγραφής και παραμονής εξακολουθούν να πληρούνται. 
 2. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. 
 3. Αποδοχή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής ΣΕΔΕΑΚ. 
 4. Πιστοποιητικό Μέλους στην ESOMAR (για το κριτήριο 5).
Διαγραφή 

Σε περίπτωση που τα κριτήρια εγγραφής δεν πληρούνται καθ’ οιονδήποτε χρόνο, η επιχείρηση υπόκειται σε διαγραφή από το ΣΕΔΕΑΚ. Τα θέματα διαγραφής θα εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρία. 

Απαγορεύσεις εισδοχής 

Δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί ως μέλη Nομικά πρόσωπα των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.