Μέλη‎ > ‎

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής ΣΕΔΕΑΚ 
  1. Στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ) συμμετέχουν οικειοθελώς εταιρείες που έχουν ως ουσιώδεις μέρος της δραστηριότητας τους τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες αγοράς. 
  2. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται να διεξάγουν εργασίες σε πνεύμα απόλυτης αμεροληψίας ακολουθώντας τα ψηλότερα επιστημονικά πρότυπα και προδιαγραφές όπως αυτά ορίζονται από την ESOMAR (European Society of Opinion & Market Research). 
  3. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ σε περίπτωση που δημοσιοποιούνται οι έρευνες δεσμεύονται να διαφυλάττουν και ενισχύουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και των πελατών ως προς την ακεραιότητα των εταιρειών έρευνας αγοράς μέσα από κάθε τους επαγγελματική ενέργεια. 
  4. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται να δημοσιοποιούν την ταυτότητα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του πελάτη, μεθοδολογία, ορισμό πληθυσμού, χρονική περίοδο και μέθοδο συγκέντρωσης στοιχείων, μέθοδο στάθμισης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για τη αξιοπιστία της έρευνας. 
  5. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται να διαφυλάττουν την ταυτότητα, τα προσωπικά στοιχεία των ερωτούμενων και δεν κοινοποιούν σε κανέναν τα ερωτηματολόγια, μαγνητοφωνημένο ή οπτικογραφημένο ή άλλο υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας εκτός και εάν έχουν γραπτή συγκατάθεση των συμμετεχόντων. 
  6. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται να διαφυλάττουν τα συμφέροντα του πελάτη για τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα και διαχωρίζουν σαφώς τα ευρήματα της έρευνας από τις δικές τους εκτιμήσεις. 
  7. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται να συμφωνούν όρους με τον πελάτη που καθορίζουν το τελικό προϊόν έρευνας (αποτελέσματα, ανάλυση, κ.α.) που θα του παραδοθούν. 
  8. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται να συμφωνούν εκ των προτέρων με τον πελάτη της έρευνας, όρους για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εδραιώνεται η αξιοπιστία της έρευνας. 
  9. Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δεσμεύονται σε σωστές και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, προώθηση υγειούς ανταγωνισμού μεταξύ τους και πνεύμα συνεργασίας για το καλό του επαγγέλματος. 
  10. Για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κώδικα, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΕΑΚ το οποίο αναλαμβάνει την διερεύνηση οποιασδήποτε καταγγελίας από άτομα που έχουν έννομο συμφέρον.
Ċ
Admin 1,
8 Νοε 2012, 12:24 π.μ.